Zmluvné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky cestovnej kancelárie MIATATOUR s.r.o., so sídlom Na Revíne 29/C (Kramáre), 831 01 Bratislava, IČO: 44622449, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 56918/B (ďalej len „MIATATOUR“)  upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pre všetky kombinácie služieb cestovného ruchu, ako aj pre všetky ostatné služby poskytované a zabezpečované spoločnosťou MIATATOUR (ďalej len „VOP“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv, ktoré v písomnej forme alebo v inej vhodnej forme uzatvára spoločnosť MIATATOUR tak ako je definované nižšie (ďalej len „Zmluva“).   

A. ZÁJAZDY

I. Pojmy a definície

 1. Cestujúci“ je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá s MIATATOUR uzatvára Zmluvu o Zájazde písomnou alebo inou vhodnou formou a spôsobom uvedeným v týchto VOP, ako aj osoba ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej Zmluvy o Zájazde. V prípade, ak na strane Cestujúceho vystupuje viac osôb, platí aj na nich označenie „Cestujúci“ v jednotnom čísle a všetky tieto osoby na strane Cestujúceho sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o Zájazde spoločne a nerozdielne.
 2. „Zájazd“ je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu zakúpených na účel tej istej cesty, ktoré sa MIATATOUR na základe Zmluvy o Zájazde zaväzuje pre Cestujúceho za dohodnutú cenu obstarať.
 3. „Delegát“ je osoba, ktorá je zodpovedná za priebeh Zájazdu v mene MIATATOUR. Nie každého Zájazdu sa zúčastňuje Delegát. Delegát neposkytuje služby turistického sprievodcu a nie je povinný sprevádzať Cestujúcich na mieste Zájazdu. Služby turistického sprievodcu je možné zabezpečiť za príplatok na vyžiadanie, ak bola žiadosť doručená MIATATOUR najneskôr 10 dní pred začiatkom Zájazdu a potvrdená spoločnosťou MIATATOUR Delegát je povinný zabezpečiť najmä logistiku Zájazdu (doprava, transfery, ubytovanie, odovzdanie vstupeniek Cestujúcemu, ak sú zakúpené v rámci Zájazdu).
 4. Na vyžiadanie“, ak sa nachádza kdekoľvek v týchto VOP, Zmluve o Zájazde, Web portály, ponuke, pokynoch, katalógu, alebo v akýchkoľvek iných materiáloch MIATATOUR znamená, že uvedená služba nie je súčasťou Zájazdu a nie je ani v cene Zájazdu. Takáto služba môže byť Cestujúcemu poskytnutá v prípade, ak si ju Cestujúci vyžiada, akceptuje čo aj konkludentne cenu za túto službu a MIATATOUR ju zabezpečí.
 5. Zákon o zájazdoch“ znamená zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu v znení neskorších predpisov.
 6. Zmluva o Zájazde“ znamená Zmluvu medzi MIATATOUR a Cestujúcim, ak je jej obsahom obstaranie Zájazdu, uzatvorenú podľa § 16 Zákona o zájazdoch písomnou formou alebo inou vhodnou formou.
 7. „Trvanlivý nosič“ znamená prostriedok, ktorý umožňuje Cestujúcemu alebo MIATATOUR uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, SMS, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača.

II. Zmluva o Zájazde a jej uzatvorenie

 1. Bez ohľadu na formu, uzavretím Zmluvy o Zájazde sa MIATATOUR zaväzuje, že Cestujúcemu obstará vopred ponúkaný Zájazd a Cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu Zájazdu. Cestujúcemu môžu byť zo strany MIATATOUR poskytnuté aj ďalšie služby nad rámec služieb cestovného ruchu uvedených v ponúkanom Zájazde, pričom v takom prípade je Cestujúci povinný zaplatiť cenu za takéto dodatočne poskytnuté služby.
 2. Zmluva o Zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za neplnoletú osobu podpisuje Zmluvu o Zájazde jej zákonný zástupca, pričom pokiaľ tento nie je aj jedným z účastníkov Zájazdu, je povinný doložiť k nástupu na Zájazd aj písomné vyhlásenie plnoletej osoby, ktorá je zároveň účastníkom Zájazdu, že za neplnoleté preberá plnú zodpovednosť. Pokiaľ tuzemec objednáva Zájazd pre cudzozemca, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť už pri objednávaní Zájazdu.
 3. V prípade, že Cestujúci uzatvára Zmluvu o zájazde v prospech ďalších Cestujúcich Zájazdu uvedených v Zmluve o Zájazde, potvrdzuje podpisom Zmluvy, že disponuje písomným splnomocnením ostatných Cestujúcich konať v ich mene, s výslovným súhlasom na uzatvorenie Zmluvy o Zájazde a poskytnutie ich osobných údajov spoločnosti MIATATOUR Ďalej sa Cestujúci aj v mene týchto ďalších Cestujúcich zaväzuje splniť záväzky voči MIATATOUR a súčasne sa zaväzuje bezodkladne odovzdať ďalším Cestujúcim Zájazdu informácie určené MIATATOUR pre Cestujúcich Zájazdu. Bez ohľadu na počet Zájazdov či jednotlivých služieb cestovného ruchu, resp. bez ohľadu na počet osôb, ktorým má byť na základe Zmluvy o Zájazde služba cestovného ruchu poskytnutá, Cestujúci, ktorý vykonal objednávku a s ktorým MIATATOUR Zmluvu o Zájazde podľa podmienok vyššie uzatvoril, je povinný zaplatiť celkovú cenu Zájazdu. Zaplatenie ceny Zájazdu je Cestujúci povinný na výzvu MIATATOUR preukázateľným spôsobom doložiť.
 4. Právo účasti na Zájazde vzniká Cestujúcemu a ďalším Cestujúcim uvedeným v Zmluve o Zájazde zaplatením dohodnutej ceny Zájazdu v plnej výške a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb cestovného ruchu. Platným dokladom pre nástup Cestujúceho na Zájazd je platne uzavretá Zmluva o Zájazde a doklad o zaplatení celkovej ceny Zájazdu.
 5. Za uzatvorenie Zmluvy o Zájazde „inou vhodnou formou“ sa, okrem iného, rozumie aj ktorýkoľvek z nasledovných postupov:
  1. objednanie Zájazdu prostredníctvom objednávkového online systému na stránke https://www.miatatour.sk/ („Web portál“), následným odoslaním príslušnej ponuky zo strany MIATATOUR Cestujúcemu; a potvrdením ponuky Cestujúcim (spravidla nasleduje zaslanie potvrdenia zo strany MIATATOUR spolu so zálohovou faktúrou formou emailu);
  2. objednanie Zájazdu emailom zo strany Cestujúceho, následným odoslaním príslušnej ponuky zo strany MIATATOUR Cestujúcemu a potvrdením ponuky Cestujúcim (spravidla nasleduje zaslanie potvrdenia zo strany MIATATOUR spolu so zálohovou faktúrou formou emailu);
  3. objednanie Zájazdu telefonicky Cestujúcim a následným odoslaním príslušnej ponuky zo strany MIATATOUR Cestujúcemu a potvrdením ponuky Cestujúcim (spravidla nasleduje zaslanie potvrdenia zo strany MIATATOUR spolu so zálohovou faktúrou formou emailu);
  4. osobným objednaním Zájazdu Cestujúcim na predajnom miestne MIATATOUR, následným odoslaním príslušnej ponuky zo strany MIATATOUR Cestujúcemu a potvrdením ponuky Cestujúcim (spravidla nasleduje zaslanie potvrdenia zo strany CK spolu so zálohovou faktúrou formou emailu).
 6. V prípade, ak Cestujúci neprijme ponuku spoločnosti MIATATOUR o Zájazde ako celok a urobí výber konkrétnych služieb cestovného ruchu, Zmluva o Zájazde je uzatvorená až potvrdením výberu Cestujúceho zo strany MIATATOUR (MIATATOUR  zašle Cestujúcemu potvrdenie spolu so zálohovou faktúrou formou emailu).
 7. Bez ohľadu na podmienky uvedené v ods. 2.5. a 2.6. týchto VOP sa Zmluva o Zájazde považuje za platne a účinne uzatvorenú až zaplatením zálohy, resp. celkovej dohodnutej ceny (podľa určenia spoločnosti MIATATOUR) na základe spoločnosťou MIATATOUR vystavenej faktúry.
 8. Ponuka uvedená na Web portály, formulár štandardných informácií, katalóg alebo iná písomná forma ponuky, rovnako ako aj tieto VOP tvoria súčasť Zmluvy o Zájazde, pričom pred týmito VOP majú prednosť výlučne podmienky upravené v osobitných zmluvných dojednaniach medzi zmluvnými stranami.
 9. Uzavretím Zmluvy o Zájazde berie Cestujúci výslovne na vedomie, že služby cestovného ruchu poskytované a obstarávané zo strany MIATATOUR Cestujúcemu sú špecifickým produktom s ohľadom na ich charakter, spôsob organizácie, podmienky vstupu do krajiny, nepredvídateľné zmeny v termínoch a závislosť na tretích stranách. Z týchto dôvodov berie Cestujúci na vedomie, že pri ich poskytovaní a organizácii Zájazdu je nevyhnutné počítať s možnými zmenami v akejkoľvek časti poskytovania a organizácie služby cestovného ruchu (napr. zmena programu, ubytovania, spôsobu prepravy a pod.), a to v závislosti od dostupnosti poskytnutia alebo čerpania služieb od tretích osôb, na ktoré MIATATOUR nemá dosah, a preto za ne nezodpovedá.
 10. Cestujúci uzatvorením Zmluvy o Zájazde potvrdzuje:
   1. že obdržal a aj sa v plnom rozsahu oboznámil s ponukovým katalógom a prípadne aj osobitným ponukovým listom MIATATOUR špecifikujúcim Zájazd a formulár štandardných informácií;
   2. že sú mu známe tieto VOP a súhlasí s nimi;
   3. že porozumel všetkým v nich prezentovaným skutočnostiam a podmienkam a bude ich rešpektovať a dodržiavať,
   4. nie je si vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na Zájazde a zodpovedá za svoju časovú a zdravotnú pripravenosť na absolvovanie zájazdu a za splnenie deklarovaných podmienok stanovených pre účasť na konkrétnom Zájazde.
 11. Cestujúci zároveň potvrdzuje a vyhlasuje, že so všetkými jemu známymi a so Zájazdom súvisiacimi skutočnosťami oboznámil aj ostatných Cestujúcich Zájazdu, uvedených na Zmluve o Zájazde, prípadne v písomnej individuálnej objednávke a títo ho k ich prihláseniu na Zájazd a k súhlasu so zmluvnými podmienkami písomne splnomocnili.

III. Cena Zájazdu a platobné podmienky

 1. Ceny Zájazdov organizovaných MIATATOUR sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi MIATATOUR a Cestujúcim. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v Zmluve o Zájazde potvrdenej spoločnosťou MIATATOUR
 2. Nároky na zľavy uplatňuje Cestujúci pred uzatvorením Zmluvy o Zájazde. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne.
 3. Cena Zájazdu je tvorená aj na základe cien služieb a poplatkov, ktoré sa medzi uskutočnením objednávky, uzatvorením Zmluvy o Zájazde a termínom Zájazdu menia a sú závislé od tretích osôb. Uvedenými zmenami sa môže meniť aj cena Zájazdu oproti pôvodnej kalkulácii zaslanej Cestujúcemu pri uzavretí Zmluvy o Zájazde. MIATATOUR nemá na zmeny nijaký dosah.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že MIATATOUR je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu Zájazdu ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:
  1. ceny prepravy Cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie;
  2. výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace Zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich Zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie;
  3. výmenných kurzov mien týkajúcich sa Zájazdu.
 5. Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny Zájazdu, v ktorom bude uvedený dôvod a spôsob zvýšenia, je MIATATOUR povinná Cestujúcemu odoslať pred začatím Zájazdu na Trvanlivom nosiči. Cestujúci je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je MIATATOUR oprávnená odstúpiť od Zmluvy o Zájazde doručením oznámenia o odstúpení Cestujúcemu na Trvanlivom nosiči.
 6. Cestujúci je povinný zaplatiť MIATATOUR dohodnutú cenu Zájazdu najneskôr v deň splatnosti uvedenej vo faktúre vystavenej spoločnosťou MIATATOUR V prípade, ak cena Zájazdu nie je pripísaná na účet MIATATOUR najneskôr v deň splatnosti uvedenej vo faktúre, MIATATOUR je oprávnená odstúpiť od Zmluvy. Uplatňované nároky (napr. nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu, odstupné) sú splatné ihneď doručením oznámenia o ich uplatnení Cestujúcemu.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že Cestujúci má právo na zníženie ceny Zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v ods. 3.4 týchto VOP, ku ktorému došlo od uzatvorenia Zmluvy o Zájazde do začatia Zájazdu.
 8. V prípade uzavretia Zmluvy o Zájazde v lehote kratšej ako 21 dní pred začatím Zájazdu Cestujúci uhradí dohodnutú cenu Zájazdu v plnej výške už pri uzatváraní Zmluvy o Zájazde.
 9. Vo výnimočných prípadoch (oneskorená objednávka, early booking a pod.) a pri prezentovaných akciách (first moment a pod.) je cena Zájazdu splatná ihneď jednou čiastkou.
 10. Pri platbe bankovým prevodom hradí všetky bankové poplatky Cestujúci, v opačnom prípade je MIATATOUR oprávnená zostávajúcu sumu Cestujúcemu doúčtovať.
 11. V prípade, ak nie je v Zmluve o zájazde alebo faktúre uvedené inak, Cestujúci je povinný zaplatiť akúkoľvek splatnú sumu voči MIATATOUR na účet číslo: IBAN: SK7011000000002624078358.

IV. Práva a povinnosti Cestujúceho

 1. K právam Cestujúceho patrí najmä právo:
  1. na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb cestovného ruchu, ktoré tvoria objednaný Zájazd;
  2. vyžadovať od MIATATOUR informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb cestovného ruchu, ktoré tvoria objednaný Zájazd;
  3. odstúpiť od Zmluvy o Zájazde podľa článku VIII. týchto VOP pred začatím Zájazdu za podmienky uhradenia vypočítaného odstupného v zmysle týchto VOP;
  4. na reklamáciu Zájazdu a zároveň náležité vybavenie reklamácie v súlade s článkom VII. týchto VOP;
  5. na ochranu osobných údajov, ktoré Cestujúci uvádza v Zmluve o Zájazde a ostatných dokladoch odovzdaných MIATATOUR v súvislosti so Zájazdom, a to pred nepovolanými osobami; všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  6. na Trvanlivom nosiči oznámiť spoločnosti MIATATOUR pred začiatkom Zájazdu, že sa namiesto neho zúčastní iná osoba v oznámení uvedená, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na Zájazde. Toto právo však môže Cestujúci uplatniť iba v lehote do 7 pracovných dní pred začatím Zájazdu. Uplynutím tejto lehoty mu toto právo zaniká. Súhlas tretej osoby s postúpením Zmluvy o Zájazde musí byť súčasťou oznámenia, ktorým tretia osoba súhlasí s uzatvorenou Zmluvou o Zájazde, s VOP a vyhlasuje, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na Zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva Cestujúcim, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného Cestujúceho, pričom pôvodný Cestujúci a nový Cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny Zájazdu, poplatkov, príplatkov a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti s touto zmenou vzniknú. Nový Cestujúci nemá nárok na zohľadnenie akcií, zliav a poistenia, ktoré boli spojené výhradne s osobou pôvodného Cestujúceho alebo podmienkami špeciálnych akcií (vernostné zľavy, early booking a pod.). MIATATOUR má nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré jej v súvislosti so zmenou Cestujúceho vzniknú.
 2. K povinnostiam Cestujúceho patrí najmä povinnosť:
  1. poskytnúť MIATATOUR súčinnosť potrebnú na riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom Zájazdu, najmä pravdivo a úplne uviesť požadované údaje v Zmluve o Zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie nevyhnutné doklady a údaje podľa požiadavky MIATATOUR;
  2. zaplatiť cenu Zájazdu v súlade s článkom III. týchto VOP a na výzvu MIATATOUR zaplatenie preukázať dokladom;
  3. bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej MIATATOUR oznamovať MIATATOUR svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom Zájazdu;
  4. prevziať od MIATATOUR doklady potrebné na čerpanie služieb cestovného ruchu (napríklad vstupenky atď.) a riadne ich skontrolovať pred začatím Zájazdu;
  5. zabezpečiť u osôb mladších ako 18 rokov sprievod a dohľad plnoletého Cestujúceho počas Zájazdu, zaistiť sprievod a dohľad osobám, ktorých zdravotný stav to vyžaduje;
  6. riadiť sa pokynmi MIATATOUR, Delegáta alebo iného určeného zástupcu MIATATOUR a dodržiavať dohodnutý program Zájazdu;
  7. dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb, prípadne poskytnúť MIATATOUR súčinnosť potrebnú na takéto uplatnenie;
  8. počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných Cestujúcich, Delegáta, dodávateľov služieb alebo MIATATOUR či jeho určeného zástupcu;
  9. zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať alebo obmedzovať ostatných Cestujúcich;
  10. uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení počas Zájazdu;
  11. uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na Zájazde v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program Zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil všeobecne záväzné právne predpisy, poškodil cudzí majetok a práva ostatných Cestujúcich Zájazdu, Delegáta, dodávateľov služieb alebo MIATATOUR či jeho určeného zástupcu;
  12. dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto pripravený čerpať dohodnutý rozsah služieb cestovného ruchu; v prípade omeškania Cestujúceho s nástupom na čerpanie dohodnutých služieb cestovného ruchu je Cestujúci povinný dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb cestovného ruchu podľa programu Zájazdu; MIATATOUR nezodpovedá za akékoľvek omeškanie Cestujúceho, ktoré nebolo spôsobené MIATATOUR;
  13. mať pri sebe všetky platné doklady, požadované pre vstup do navštívenej krajiny, najmä cestovný doklad, víza a očkovací preukaz, covid-19 pass, potvrdenie o oprávnení pre vstup do krajiny (ak sú vyžadované), doklad o cestovnom poistení, ak je Cestujúci poistený; tieto doklady je Cestujúci povinný si obstarať sám. V prípade, ak Cestujúci neabsolvuje Zájazd z akéhokoľvek dôvodu uvedenom v tomto odseku VOP, Cestujúci nemá právo na vrátenie ceny Zájazdu a ani na iné nároky voči MIATATOUR;
  14. splniť osobitné podmienky na vstup do krajiny, tranzitu krajiny, pobyt v krajine, na návrat do východzej krajiny, z ktorej začína Zájazd, ako aj na čerpanie služieb cestovného ruchu (napr. vstupu na podujatie). Cestujúci je povinný si najmä zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť víza, poistenie (ak ich po dohode s Cestujúcim nezabezpečila MIATATOUR), očkovanie, a iné nevyhnutné podmienky vstupu do navštívenej krajiny, tranzitu cez krajiny, pobyt v krajine, ako aj vstupu do východzej krajiny, z ktorej začína Zájazd, či čerpanie služieb cestovného ruchu (napr. vstup na podujatie). MIATATOUR v tomto prípade nie je povinná na uvedené podmienky Cestujúceho upozorniť a ani žiadnym spôsobom nezodpovedá za splnenie týchto podmienok. V prípade, ak Cestujúci neabsolvuje Zájazd alebo nebude čerpať akúkoľvek službu cestovného ruchu z akéhokoľvek dôvodu uvedenom v tomto odseku VOP, Cestujúci nemá právo na vrátenie ceny Zájazdu;
  15. po celý čas Zájazdu dodržiavať colné, pasové, dopravné, bezpečnostné, zdravotné, hygienické a iné právne predpisy štátov, do ktorých cestuje (resp. cez ktoré cestuje) a pokyny Delegáta, dodávateľov služieb alebo MIATATOUR či jeho určeného zástupcu.
 3. K povinnostiam Cestujúceho – právnickej osoby, a Cestujúceho ktorý objednáva Zájazd pre viac osôb, ďalej patrí:
  1. poveriť oprávneného zástupcu, s ktorým MIATATOUR bude komunikovať a ktorý oboznámi svojich účastníkov Zájazdu so Zmluvou o Zájazde;
  2. zabezpečiť, aby všetci účastníci Zájazdu plnili základné povinnosti podľa predchádzajúceho ods. 4.2. týchto VOP, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník;
  3. odovzdať MIATATOUR menný zoznam účastníkov Zájazdu podľa vopred dohodnutého termínu a so všetkými požadovanými náležitosťami, u detí do 18 rokov uviesť úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie;
  4. v prípadoch, že ktorýkoľvek z účastníkov Zájazdu objednaného Cestujúcim obmedzuje z akéhokoľvek dôvodu počas trvania Zájazdu svojim nevhodným konaním alebo konaním proti dohodnutým pravidlám MIATATOUR ako organizátora Zájazdu, jeho určených zástupcov, Delegáta, dodávateľov služieb alebo iných Cestujúcich Zájazdu (hrubým, nekultúrnym či hlučným správaním, nadmerným použitím alkoholu, omamných látok a pod.), porušuje pokyny MIATATOUR, narúša plynulý časový priebeh Zájazdu či poškodzuje cudzí majetok, je takéto konanie pokladané za podstatné porušenie podmienok Zmluvy o Zájazde a súčasne za poškodzovanie ostatných Cestujúcich Zájazdu a MIATATOUR je oprávnená vyvodiť voči nemu dôsledky spočívajúce v neposkytnutí ďalších služieb cestovného ruchu počas Zájazdu alebo aj vylúčenia z prepravy, prípadne aj z celého Zájazdu. V prípade, keď dôjde k vylúčeniu ktoréhokoľvek účastníka Zájazdu objednaného Cestujúcim zo Zájazdu, je MIATATOUR oprávnená jednostranne odstúpiť od Zmluvy o Zájazde (vo vzťahu k vylúčenému účastníkovi) bez práva na vrátanie ceny Zájazdu, náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného účastníka Cestujúceho za nevyužité služby cestovného ruchu v rozsahu, v akom neboli týmto účastníkom služby využité z uvedeného dôvodu;
  5. v prípade, že sa Cestujúci (alebo spoluúčastníci Zájazdu) dostavia na určené miesto pripravení čerpať dohodnutý rozsah služieb cestovného ruchu v nespôsobilom stave (alkohol, drogy, iné návykové látky), ide o podstatné porušenie Zmluvy o zájazde, pričom im nebude umožnený vstup na palubu autobusu/lietadla, a to bez bez práva na vrátenie Ceny Zájazdu, náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie Cestujúcich za nevyužité služby cestovného ruchu v rozsahu, v akom neboli nimi služby využité z uvedeného dôvodu;
  6. Cestujúci je zodpovedný za úhradu 100% fakturovanej ceny Zájazdu, a to aj za časti pripadajúce na ostatných účastníkov Zájazdu.

V. Práva a povinnosti MIATATOUR

 1. MIATATOUR je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku.
 2. MIATATOUR nie je povinná vrátiť cenu Zájazdu, ak sa Cestujúci nezúčastnil Zájazdu z dôvodov, za ktoré nezodpovedá MIATATOUR, napr. v dôsledku chybne uvedených údajov v Zmluve o Zájazde, pokiaľ sa nedostavil v určený termín na miesto odchodu alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov či porušenie iných povinností Cestujúceho atď.
 3. MIATATOUR nie je povinná poskytnúť Cestujúcemu služby počas Zájazdu nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom Zájazdu.
 4. MIATATOUR je povinná odovzdať Cestujúcemu spolu so Zmluvou o Zájazde doklady týkajúce sa komplexného poistenia Cestujúceho (a to len v prípade jeho uzatvorenia prostredníctvom MIATATOUR).
 5. MIATATOUR je povinná bezodkladne poskytnúť primeranú pomoc Cestujúcemu v ťažkostiach, a to aj za okolností uvedených v § 22 ods. 12 Zákona o zájazdoch, najmä poskytnutím
  1. vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky;
  2. pomoci Cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému.
 6. Ak sa Cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti, MIATATOUR je oprávnená požadovať od Cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu nákladov. Výška úhrady nákladov nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov, ktoré vznikli MIATATOUR poskytnutím pomoci Cestujúcemu.

VI. Zmeny podmienok Zájazdu

 1. MIATATOUR je oprávnená pred začatím Zájazdu zmeniť podmienky Zmluvy o Zájazde, ak sa jedná o zmenu, ktorá je zanedbateľná a MIATATOUR bude informovať Cestujúceho o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na Trvanlivom nosiči.
 2. Ak je MIATATOUR pred začatím Zájazdu nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) Zákona o zájazdoch, alebo nemôže splniť osobitné požiadavky podľa § 16 ods. 4 písm. a) Zákona o zájazdoch alebo navrhuje zvýšiť cenu Zájazdu o viac ako 8 %, navrhne Cestujúcemu zmenu Zmluvy o Zájazde. V takom prípade MIATATOUR bezodkladne informuje Cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na Trvanlivom nosiči o:
  1. navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu Zájazdu;
  2. práve Cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od Zmluvy o Zájazde bez zaplatenia odstupného;
  3. skutočnosti, že ak Cestujúci v lehote podľa (b) neprijme navrhované zmeny Zmluvy o Zájazde, Zmluva o Zájazde zanikne, a
  4. cene náhradného Zájazdu, ak je takýto náhradný Zájazd Cestujúcemu ponúknutý,
  5. možnosti vystavenia tzv. Vouchera na náhradný Zájazd.
 3. MIATATOUR je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb cestovného ruchu počas Zájazdu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a služby cestovného ruchu. V týchto prípadoch je MIATATOUR povinná:
  1. zabezpečiť náhradný program a služby cestovného ruchu v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb cestovného ruchu, pričom v prípade zabezpečenia služieb cestovného ruchu na minimálne rovnakej úrovni sú všetky ďalšie nároky Cestujúceho vylúčené;
  2. vrátiť Cestujúcemu zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby cestovného ruchu (MIATATOUR nie je povinná nahradiť iné náklady, ktoré Cestujúcemu v súvislosti so Zájazdom vznikli); alebo
  3. poskytnúť Cestujúcemu zľavu zo zaplatenej ceny služieb cestovného ruchu, ktoré boli zahrnuté do ceny Zájazdu a neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie.
 4. MIATATOUR neručí za zmenu termínu Zájazdu. Cestujúci si je vedomý, že po uzatvorení Zmluvy o Zájazde môže dôjsť k zmene termínu alebo organizácie Zájazdu na základe rozhodnutia tretích osôb, napr. usporiadateľa podujatia. V tomto prípade MIATATOUR rozhodne o následnom postupe a informuje o tom Cestujúceho najneskôr do 4 pracovných dní, odkedy Cestujúceho informoval o zmene termínu Zájazdu. Cestujúci nemá nárok na vrátenie ceny Zájazdu v prípade zmeny termínu Zájazdu, ktoré nespôsobila MIATATOUR
 5. V prípade, že dôjde k preobsadeniu ubytovacej kapacity (overbooking) ubytovacieho zariadenia, MIATATOUR je povinná zabezpečiť pre Cestujúceho náhradné ubytovanie minimálne rovnakej alebo vyššej kategórie a v podobnej oblasti. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj iba na časť Zájazdu.
 6. MIATATOUR si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych udalostí, ktorým nebolo možné ani pri vynaložení všetkého úsilia zabrániť.

VII. Reklamačné konanie a zodpovednosť za škody

 1. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu v rámci Zájazdu nie je poskytnutá v súlade so Zmluvou o Zájazde, Zákonom o zájazdoch alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré Cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával (ďalej len „chybne poskytnutá služba cestovného ruchu“), Cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť MIATATOUR
 2. Cestujúcemu v prípade chybne poskytnutej služby cestovného ruchu vzniká právo:
  1. požadovať nápravu chybne poskytnutej služby cestovného ruchu;
  2. požadovať náhradné služby cestovného ruchu;
  3. požadovať primeranú zľavu z ceny Zájazdu;
   1. vykonať nápravu sám a požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov;
  4. odstúpiť od Zmluvy o Zájazde; a to spôsobom a za podmienok uvedených v tomto článku VOP.
 3. Svoje reklamačné nároky musí Cestujúci uplatniť vždy najneskôr do 2 rokov od skončenia Zájazdu alebo v prípade, že sa Zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal Zájazd skončiť podľa Zmluvy o Zájazde, inak právo na reklamáciu zaniká.
 4. O uplatnení reklamačného nároku je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci s MIATATOUR, ktorý je podkladom pre uplatnenie reklamácie Cestujúcim podľa tohto článku VOP.
 5. MIATATOUR je povinná v primeranej lehote určenej Cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so Zmluvou o Zájazde, Zákonom o zájazde alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným očakávaním Cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí MIATATOUR neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia Zmluvy o Zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu. Určenie lehoty podľa predchádzajúcej vety týchto VOP nie je potrebné, ak MIATATOUR oznámi Cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem Cestujúceho.
 6. Cestujúci je povinný predchádzať vzniku škodám a za tým účelom uplatniť nárok na nápravu chybne poskytnutej služby cestovného ruchu bezodkladne minimálne ústne, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u Delegáta, alebo iného povereného zástupcu MIATATOUR tak, aby mohla MIATATOUR vykonať nápravu počas Zájazdu, ak je to z povahy poskytnutej služby cestovného ruchu možné. Cestujúci je povinný poskytovať MIATATOUR maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil. Cestujúci nemá nárok na zľavu ani vrátanie ceny Zájazdu, ak neupozornil na chybu poskytnutej služby cestovného ruchu, ktorá sa dala odstrániť počas Zájazdu u Delegáta, resp. subdodávateľa služby či iného povereného zástupcu MIATATOUR
 7. Ak MIATATOUR nevykoná nápravu podľa ods. 7.5. týchto VOP, ponúkne Cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat Cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa Zmluvy o Zájazde, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť:
  1. rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v Zmluve o Zájazde, bez dodatočných nákladov pre Cestujúceho, alebo
  2. nižšej kvality, ako je uvedená v Zmluve o Zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.
 8. Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté MIATATOUR podľa ods. 7.7. týchto VOP, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v Zmluve o Zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny Zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu Cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, Cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa ods. 7.1 týchto VOP a MIATATOUR poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny Zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa ods. 7.1 týchto VOP.
 9. Ak MIATATOUR nevykoná nápravu podľa ods. 7.5 týchto VOP ani nezabezpečí Cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa ods. 7.7 týchto VOP, Cestujúci má právo:
  1. vykonať nápravu sám a požadovať od MIATATOUR náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,
  2. odstúpiť od Zmluvy bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny Zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie Zmluvy.
 10. MIATATOUR je zbavená zodpovednosti za škodu, ak škoda bola spôsobená:
  1. Cestujúcim (najmä porušením povinností Cestujúceho podľa Zmluvy o Zájazde vrátane týchto VOP);
  2. treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci Zájazd, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť;
  3. neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.
 11. MIATATOUR nezodpovedá za úroveň tých služieb cestovného ruchu, ktoré si Cestujúci sám objedná u tretích osôb ani za úroveň miesta konania podujatia (za to zodpovedá usporiadateľ tohto podujatia).
 12. MIATATOUR nezodpovedá za stratu, oneskorenie či poškodenie alebo zničenie batožiny, pričom náhradu škody (odškodnenie) je Cestujúci povinný si uplatniť u príslušného prevádzkovateľa daného typu prepravy v zmysle príslušných predpisov.
 13. Cestujúci sa zaväzuje, že v prípade, ak mu z akéhokoľvek dôvodu vznikne škoda alebo nárok, ktorý je možné uspokojiť z poistného krytia v rámci poistenia, ktoré má dojednané s poisťovňou, uplatní si voči príslušnej poisťovni právo na poistné plnenie, pričom o tejto skutočnosti bude bezodkladne informovať MIATATOUR Cestujúci sa zaväzuje uplatniť akýkoľvek nárok voči MIATATOUR až po splnení povinnosti podľa predchádzajúcej vety týchto VOP.

VIII. Odstúpenie od Zmluvy o Zájazde

 1. MIATATOUR môže pred začatím Zájazdu odstúpiť od Zmluvy:
  1. ak počet účastníkov Zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa Zmluvy o Zájazde a MIATATOUR odstúpi od Zmluvy o Zájazde v lehote určenej v Zmluve o Zájazde, najneskôr však:
   • 20 dní pred začatím Zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní;
   • 7 dní pred začatím Zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní;
   • 48 hodín pred začatím Zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni;
  2. ak neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti jej bránia plniť Zmluvu a MIATATOUR oznámi Cestujúcemu odstúpenie od Zmluvy o Zájazde bezodkladne pred začatím Zájazdu. MIATATOUR si vyhradzuje právo okamžite a kedykoľvek zrušiť Zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (vis major) a ktoré znemožňujú či zásadným spôsobom obmedzujú realizáciu alebo dokončenie Zájazdu a bezpečnosť Cestujúceho;
  3. ak Cestujúci poruší svoje povinnosti v zmysle Zmluvy o Zájazde vrátane týchto VOP, pričom v takom prípade je MIATATOUR oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty. Výška zmluvnej pokuty je určená nasledovne:
   • v prípade, ak k porušeniu povinností dôjde do 24 hodín od uzatvorenia Zmluvy o Zájazde je zmluvná pokuta 20% zo základnej ceny Zájazdu;
   • v prípade, ak k porušeniu povinností dôjde od 24 hodín od uzatvorenia Zmluvy o Zájazde do 15 dní zostávajúcich do začatia Zájazdu je zmluvná pokuta 90% zo základnej ceny Zájazdu;
   • v prípade, ak k porušeniu povinností dôjde od 14 do 0 dní zostávajúcich do začatia Zájazdu 100% zo základnej ceny Zájazdu;
   • výška zmluvnej pokuty je vždy 100% z ceny Zájazdu + poistné/osoba v prípade, ak Cestujúci je vylúčený zo Zájazdu. To isté platí v prípade, ak Cestujúci nenastúpi alebo nemôže nastúpiť na Zájazd pre porušenie svojich povinností. Nárok na náhradu škody, prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty, ktorá vznikla MIATATOUR odstúpením od Zmluvy o Zájazde, nie je uhradením zmluvnej pokuty dotknutá.
  4. ak tak vyplýva zo Zmluvy o Zájazde vrátane týchto VOP a/alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Cestujúci má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začatím Zájazdu:
  1. zaplatením odstupného, a to vo výške
   • 20% zo základnej ceny Zájazdu, ak k odstúpeniu dôjde do 24 hodín od uzatvorenia Zmluvy o Zájazde;
   • 90% zo základnej ceny Zájazdu, ak k odstúpeniu dôjde od 24 hodín od uzatvorenia Zmluvy o Zájazde do 15 dní zostávajúcich do začatia Zájazdu;
   • 100% zo základnej ceny Zájazdu, ak k odstúpeniu dôjde od 14 do 0 dní zostávajúcich do začatia Zájazdu;
  2. z dôvodu preukázaného zavineného podstatného porušenia povinností MIATATOUR vyplývajúcich zo Zmluvy o Zájazde vrátane týchto VOP, pričom v takom prípade je spoločnosť MIATATOUR povinná najneskôr do 60 dní vrátiť Cestujúcemu celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny Zájazdu podľa zrušenej Zmluvy o Zájazde a Cestujúci nie je povinný zaplatiť MIATATOUR odstupné ani zmluvnú pokutu;
  3. ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne udalosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie Zájazdu alebo prepravu Cestujúcich do cieľového miesta;
 3. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy o Zájazde zašle Cestujúci na adresu sídla MIATATOUR doporučene, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia. Odstúpenie od Zmluvy o Zájazde nemá vplyv na ustanovenia o zmluvnej pokute a tieto ustanovenia z dôvodu svojej povahy pretrvajú aj po skončení Zmluvy o Zájazde odstúpením.
 4. V prípade zrušenia účasti na Zájazde jednej osoby z dvoch osôb v 2-lôžkovej izbe musí odstupujúca osoba uhradiť náhradu vzniknutej škody vo výške príplatku za jednolôžkovú izbu, podobne to platí aj pri obsadzovaní ubytovania, ktorého cena je kalkulovaná na pevne stanovený počet osôb. V prípade zrušenia účasti na Zájazde jednej osoby resp. viacerých z niekoľkých uvedených na Zmluve sa náhrada škody vypočíta v závislosti od zostávajúceho zloženia osôb resp. objednaných služieb ubytovania.
 5. MIATATOUR má právo započítať zmluvnú pokutu prípadne svoj nárok na náhradu škody + poistné voči zloženej zálohe alebo voči zaplatenej cene Zájazdu Cestujúcim, resp. voči nároku Cestujúceho na vrátenie akejkoľvek časti zaplatenej ceny.
 6. Žiadosť Cestujúceho o zmenu termínu Zájazdu alebo destinácie/ubytovacieho zariadenia uvedeného v uzatvorenej Zmluve o Zájazde, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo strany Cestujúceho zaplatiť zmluvnú pokutu za zrušenie Zmluvou objednaného Zájazdu, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

IX. COVID-19 – Prechodné ustanovenia

 1. Ak v dôsledku mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy Zájazdu nie je možné poskytnúť Cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu podľa Zmluvy o Zájazde, je MIATATOUR oprávnená Cestujúcemu
  1. navrhnúť zmenu Zmluvy o Zájazde alebo
  2. zaslať oznámenie o náhradnom Zájazde, ak Cestujúci neprijme navrhnutú zmenu Zmluvy o Zájazde podľa písmena (a) (tzv. „Voucher“).
 2. Cestujúci je oprávnený náhradný Zájazd písomne odmietnuť do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom Zájazde, a to iba výlučne v prípadoch podľa § 33a ods. 4 Zákona o zájazdoch.
 3. MIATATOUR je povinná dohodnúť sa s Cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021. Ak sa MIATATOUR s Cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu nedohodne do 31. augusta 2021, platí, že odstúpila od Zmluvy o Zájazde a je povinná Cestujúcemu vrátiť platby, ktoré prijala na základe Zmluvy o Zájazde, najneskôr však do 14. septembra 2021.
 4. Ak je napriek mimoriadnej situácii z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu možné poskytnúť Zájazd podľa Zmluvy o Zájazde a Cestujúci nesúhlasí s poskytnutím Zájazdu, je povinný o tom písomne informovať MIATATOUR najneskôr 30 dní pred začatím Zájazdu. MIATATOUR je povinná Cestujúcemu do 14 dní odo dňa doručenia informácie podľa prvej vety zaslať oznámenie o náhradnom Zájazde.
 5. 9.1. až 9.4. týchto VOP sa použijú, ak to umožňujú všeobecne záväzné právne predpisy.
 6. MIATATOUR nenesie zodpovednosť za podmienky a opatrenia, ktoré môžu byť určené v mieste návratu zo Zájazdu (napr. na území Slovenskej republiky) na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení úradov a štátnych orgánov (napr. podmienky nariadenej povinnej karantény pri pricestovaní zo zahraničia) a Cestujúcemu nevznikajú z tohto titulu žiadne nároky voči MIATATOUR; v prípade, ak Cestujúci z tohto dôvodu odstúpi od Zmluvy o Zájazde, jeho povinnosť zaplatiť odstupné tým nie je dotknutá.

X. Poistenie insolventnosti

 1. MIATATOUR je v súlade so Zákonom o zájazdoch povinná dohodnúť povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad jej úpadku (poistenie insolventnosti). MIATATOUR ako poistník má uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku s Union poisťovňa, a. s., so sídlom Karadžičova 10, Bratislava 813 60, e-mail: union@union.sk, telefón: 0850 111 211/ +421 2 2081 1811 ako poisťovateľom. Na základe tejto poistnej zmluvy vzniká Cestujúcemu ako poistenému, na ktorého sa vzťahuje uzavretá poistná zmluva, právo na poistné plnenie v prípadoch, keď MIATATOUR z dôvodu svojho úpadku:
  1. neposkytne Cestujúcemu dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto súčasťou Zájazdu;
  2. nevráti Cestujúcemu zaplatenú zálohu alebo cenu Zájazdu v prípade, ak sa Zájazd neuskutočnil;
  3. nevráti Cestujúcemu rozdiel medzi zaplatenou cenou Zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého Zájazdu v prípade, ak Zájazd bol poskytnutý sčasti.
 2. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Cestujúci ako poistený povinný najmä:
  1. najneskôr do 6 mesiacov odo dňa vzniku škodovej udalosti písomne oznámiť túto skutočnosť poistiteľovi; písomná forma sa nevyžaduje v prípade ods. 10.1 písm. (a) týchto VOP,
  2. poskytnúť poistiteľovi potrebnú súčinnosť pri zisťovaní rozsahu a výšky svojich nárokov na poistné plnenie, najmä predložiť poistiteľovi Zmluvu o Zájazde a ďalšie doklady, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie vzniku práva poisteného na poistné plnenie a jeho výšku, ako aj umožniť poistiteľovi vykonať šetrenie, ktoré je s tým spojené;
  3. zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody, či iné obdobné právo.
 3. Ak Cestujúci ako poistený poruší vyššie uvedené povinnosti, je poistiteľ oprávnený znížiť poistné plnenie podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah povinnosti poistiteľa plniť.
 4. Podrobné znenie všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je Cestujúcemu k dispozícii na vyžiadanie od MIATATOUR

B. VSTUPENKY

XI. Pojmy a definície

 1. „Usporiadateľ“ je subjekt, ktorý usporadúva a/alebo zabezpečuje a /alebo organizuje a/alebo sprostredkúva Podujatie.
 2. „Podujatie“ je športový zápas alebo iné verejné či neverejné podujatie spoločenského, kultúrneho alebo športového charakteru, ktoré usporadúva Usporiadateľ, na ktorého vstup je spravidla potrebná Vstupenka, ktorej zabezpečenie je predmetom Zmluvy o zabezpečení Vstupenky.
 3. Kupujúci“ je fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá s MIATATOUR uzatvorila Zmluvu o zabezpečení Vstupenky písomnou alebo inou vhodnou formou a spôsobom uvedeným v týchto VOP.
 4. Zmluva o zabezpečení Vstupenky“ je Zmluva uzatvorená medzi MIATATOUR a Kupujúcim, na základe ktorej sa MIATATOUR zaväzuje zabezpečiť pre Kupujúceho Vstupenku a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť MIATATOUR za zabezpečenie Vstupenky cenu.
 5. Vstupenka“ je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za poplatok (spravidla jednorazový) vstup do priestorov štadióna, sály alebo na Podujatie, na ktoré bola zakúpená.

XII. Uzatvorenie Zmluvy o zabezpečení Vstupenky

 1. Zabezpečenie Vstupenky pre Kupujúceho sa považuje za jednotlivú službu podľa týchto VOP. Ponuka uvedená na Web portály, formulár štandardných informácií, katalóg alebo iná písomná forma ponuky, rovnako ako aj tieto VOP tvoria súčasť Zmluvy o zabezpečení Vstupenky, pričom pred týmito VOP majú prednosť výlučne podmienky osobitne dojednané medzi zmluvnými stranami.
 2. Za uzatvorenie Zmluvy o zabezpečení Vstupenky „inou vhodnou formou“ sa, okrem iného, rozumie aj ktorýkoľvek z nasledovných postupov:
  1. objednanie Vstupenky prostredníctvom objednávkového online systému na stránke https://www.miatatour.sk/ („Web portál“), následným odoslaním príslušnej ponuky zo strany MIATATOUR Kupujúcemu a potvrdením ponuky Kupujúcim (spravidla nasleduje zaslanie potvrdenia zo strany MIATATOUR spolu so zálohovou faktúrou formou emailu);
  2. priamy nákup Vstupenky cez Web portál elektronickou formou;
  3. objednanie Vstupeniek emailom zo strany Kupujúceho, následným odoslaním príslušnej ponuky zo strany MIATATOUR Kupujúcemu a potvrdením ponuky Kupujúcim (spravidla nasleduje zaslanie potvrdenia zo strany MIATATOUR spolu so zálohovou faktúrou formou emailu);
  4. objednanie Vstupeniek telefonicky Kupujúcim, následným odoslaním príslušnej ponuky zo strany MIATATOUR Kupujúceho a potvrdením ponuky Kupujúcim (spravidla nasleduje zaslanie potvrdenia zo strany MIATATOUR spolu so zálohovou faktúrou formou emailu);
  5. osobným objednaním Vstupenky Kupujúcim na predajnom miestne MIATATOUR, následným odoslaním príslušnej ponuky zo strany MIATATOUR Kupujúcemu a potvrdením ponuky Kupujúcim (spravidla nasleduje zaslanie potvrdenia zo strany MIATATOUR spolu so zálohovou faktúrou formou emailu).
 3. V prípade, ak Kupujúci neprijme ponuku spoločnosti MIATATOUR o Vstupenkách ako celok a urobí výber konkrétnych Vstupeniek, Zmluva o zabezpečení Vstupeniek je uzatvorená až potvrdením výberu Kupujúceho zo strany MIATATOUR (MIATATOUR zašle Kupujúcemu potvrdenie spolu so zálohovou faktúrou formou emailu).
 4. Bez ohľadu na podmienky uvedené v ods. 12.2. a 12.3. týchto VOP sa Zmluva o zabezpečení Vstupeniek považuje za platne a účinne uzatvorenú až zaplatením zálohy, resp. celkovej dohodnutej ceny (podľa určenia spoločnosti MIATATOUR) na základe spoločnosťou MIATATOUR vystavenej faktúry.
 5. Uzavretím Zmluvy o zabezpečení Vstupenky berie Kupujúci na vedomie, že MIATATOUR nie je Usporiadateľom Podujatia, na ktoré zabezpečuje pre Kupujúceho Vstupenky, a teda nezodpovedá za žiadne nedostatky v službách spojených s Podujatím, nepreberá žiadnu zodpovednosť za uskutočnenie, priebeh a organizáciu Podujatia a ani za prípadnú zmenu, neuskutočnenie, či iné obmedzenia, ktoré sa môžu Podujatia týkať. Kupujúci si je vedomý, že po zakúpení Vstupeniek môže dôjsť ku zmene termínu, zrušeniu alebo úprave organizácie Podujatia, na ktoré má zakúpenú Vstupenku. MIATATOUR oznámi zmenu termínu, jeho zrušenie alebo organizáciu Podujatia Cestujúcemu prostredníctvom emailu alebo Web portálu alebo inou vhodnou formou bez  zbytočného odkladu, ak je to možné.

XIII. Vstupenka

 1. Druhy Vstupeniek:
  1. Papierová Vstupenka je vystavená v papierovej forme. Tento typ Vstupenky obsahuje spravidla (ale nie je to podmienka jej platnosti) názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, číslo alebo iné označenie sektora/sedadla, cenu Vstupenky, QR kód alebo čiarový kód, identifikáciu Usporiadateľa Podujatia, identifikačné číslo Vstupenky;
  2. Vstupenka v elektronickej forme je určená na tlač. Kupujúci je oprávnený zúčastniť sa Podujatia, na ktoré bola kúpená elektronická Vstupenka len za predpokladu, že si elektronickú Vstupenku vytlačil na čistý papier formátu A4 na laserovej tlačiarni, bez akéhokoľvek prekrývania textu, v pôvodnej veľkosti bez zmenšenia a zväčšenia; každá jedna elektronická Vstupenka musí byť vytlačená na jeden osobitný hárok papiera (formát A4). Tento typ Vstupenky obsahuje spravidla (ale nie je to podmienka jej platnosti) názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, číslo alebo iné označenie sektora/sedadla, cenu Vstupenky, QR kód alebo Čiarový kód, identifikáciu Usporiadateľa Podujatia, identifikačné číslo Vstupenky;
  3. Vstupenka v elektronickej forme (tzv. mobilná vstupenka) je určená výlučne pre mobilné telefóny, ktoré s použitím príslušnej aplikácie sú schopné uložiť špecifický QR kód (tzv. smartfóny). Kupujúci je oprávnený zúčastniť sa Podujatia na základe špecifického QR kódu, ktorý sa načíta zo smartfónu;
  4. Vstupenka vo forme nabitej klubovej karty, tzv. Sezónna vstupenka, ktorú je po Podujatí Kupujúci povinný MIATATOUR bezodkladne podľa inštrukcie pracovníka MIATATOUR vrátiť, nakoľko jej použitie je opakovateľné počas určitého obdobia, pričom platí, že Kupujúci si zakúpením takejto formy Vstupenky zakúpil výlučne vstup na jedno Podujatie v konkrétny deň.
 2. MIATATOUR je povinná odovzdať Kupujúcemu Vstupenku pred začatím Podujatia organizovaným Usporiadateľom, pričom Kupujúci je na to povinný poskytnúť súčinnosť. MIATATOUR odovzdáva Vstupenku Kupujúcemu poštou, emailom, kuriérom, alebo osobne (a to na predajnom mieste MIATATOUR , alebo v mieste Podujatia, podľa možností a uváženia MIATATOUR ). Kupujúci nemá nárok na výber spôsobu a formy vyhotovenia a odovzdania Vstupenky. Ten je určený Usporiadateľom a MIATATOUR
 3. MIATATOUR nezodpovedá za:
  1. oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou alebo akéhokoľvek iného subjektu zabezpečujúceho prepravu Vstupeniek, pokiaľ ich MIATATOUR poskytla na prepravu včas;
  2. oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené Kupujúcim, ktorý nerešpektuje dodacie podmienky pošty, resp. ktorý si nevyzdvihol svoje Vstupenky včas;
  3. nedodanie Vstupeniek zavinené neúplným, neaktuálnym alebo akokoľvek nesprávnym zadaním poštovej adresy alebo emailovej adresy Kupujúcim;
  4. nedodanie Vstupeniek z dôvodu ich neprevzatia v sídle MIATATOUR, resp. v mieste podujatia, ak bol Kupujúci o mieste a čase odovzdania včas upozornený emailovou, telefonickou, alebo inou vhodnou formou;
  5. nevyužitie Vstupeniek na Podujatie.
 4. MIATATOUR sa zaväzuje dodať Vstupenky pre rôzne počty účastníkov nasledovne:
  1. pri objednávke 1 samostatnej Vstupenky – umiestnenie Vstupenky presne podľa vybranej kategórie (nie sektora) z mapky na webovej stránke MIATATOUR pri vykonaní objednávky Vstupenky;
  2. pri objednávke 2 Vstupeniek – umiestnenie Vstupeniek vo dvojici vedľa seba (tým sa rozumie podľa príslušného štadióna aj sedenie vo dvojici nad sebou, vo dvojici krížom od seba, alebo „ob“ miesto) presne podľa vybranej kategórie (nie sektora) z mapky na webovej stránke MIATATOUR pri vykonaní objednávky Vstupenky;
  3. pri objednávke 3 a väčšieho nepárneho počtu Vstupeniek – umiestnenie vo dvojici alebo separátnych dvojiciach vedľa seba (pripadne vo dvojici nad sebou, vo dvojici krížom od seba, alebo „ob“ miesto) + 1 single Vstupenka (podľa možnosti a dostupnosti ako je uvedené v písmene d) čo najbližšie k pôvodnej dvojici) presne podľa vybranej kategórie (nie sektora) z mapky na webovej stránke MIATATOUR pri vykonaní objednávky Vstupenky;
  4. pri objednávke 4 a väčšieho párneho poctu Vstupeniek – umiestnenie v separátnych dvojiciach, z ktorých každá dvojica je vedľa seba (tým sa rozumie podľa príslušného štadióna aj sedenie nad sebou, krížom od seba, alebo „ob“ miesto). Dvojice budú podľa možnosti a dostupnosti čo najbližšie pri sebe, presne podľa vybranej kategórie (nie sektora) z mapky na webovej stránke MIATATOUR pri vykonaní objednávky Vstupenky;
  5. v prípade výslovnej žiadosti o skupinové sedenie je nutné oznámiť požiadavku MIATATOUR, aby bolo možné preveriť dostupnosť skupinového sedenia a určenie doplatku za takúto objednávku (napríklad trojica vedľa seba, alebo štvorica vedľa seba, pričom sa prihliada na špecifiká v bodoch a) až d)).
 5. Názorné vizualizácie pre sedenie vo dvojici:
  1. zmluvne podmienky

   (t.j. sedenie vedľa seba, nad sebou, krížom od seba, alebo „ob“ miesto bez ohľadu na umiestnenie schodiska a iných predmetov, tvoriacich pevnú konštrukciu štadióna/arény).
 6. MIATATOUR si vyhradzuje právo na zmenu objednanej kategórie Vstupenky, s automatickou refundáciou cenového doplatku pri znížení kategórie.
 7. V prípade, ak Vstupenka je vydaná vo forme „Sezónnej vstupenky“, klubovej karty, je Kupujúci povinný Vstupenku ihneď po skončení Podujatia vrátiť nepoškodenú MIATATOUR podľa pokynov MIATATOUR Ak Kupujúci Vstupenku MIATATOUR nevráti, je MIATATOUR oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 % z ceny Vstupenky, ktorá zodpovedá nákladom na vydanie novej Sezónnej vstupenky a súvisiacim nákladom MIATATOUR .

XIV. Cena Vstupenky a platobné podmienky

 1. Ceny Vstupeniek sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi MIATATOUR a Kupujúcim. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v Zmluve o zabezpečení Vstupenky potvrdenej spoločnosťou MIATATOUR. Cena uvedená na Vstupenke nie je cenou za Vstupenku dohodnutou medzi Kupujúcim a MIATATOUR, nakoľko cena MIATATOUR zahŕňa aj ostatné náklady na zabezpečenie Vstupenky.
 2. Nároky na zľavy uplatňuje Kupujúci pred uzatvorením Zmluvy o zabezpečení Vstupenky. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť MIATATOUR dohodnutú cenu Vstupenky najneskôr v deň splatnosti uvedenej vo faktúre vystavenej spoločnosťou MIATATOUR V prípade, ak cena Vstupenky nie je pripísaná na účet MIATATOUR najneskôr v deň splatnosti uvedenej vo faktúre, MIATATOUR je oprávnená odstúpiť od Zmluvy o zabezpečení Vstupenky. Uplatňované nároky (napr. na náhradu škody) sú splatné ihneď doručením oznámenia o ich uplatnení Kupujúcemu.
 4. Pri platbe bankovým prevodom hradí všetky bankové poplatky Kupujúci, v opačnom prípade je MIATATOUR oprávnená zostávajúcu sumu Kupujúcemu doúčtovať.
 5. V prípade, ak nie je v Zmluve o zabezpečení Vstupenky alebo faktúre uvedené inak, Kupujúci je povinný zaplatiť akúkoľvek splatnú sumu voči MIATATOUR na účet číslo: IBAN: SK7011000000002624078358.

XV. Limitácia zodpovednosti

 1. V prípade uzavretia Zmluvy o zabezpečení Vstupenky, nie je zo strany Kupujúceho možné od Zmluvy o zabezpečení Vstupenky odstúpiť a žiadať vrátenie ceny Vstupenky, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom Zmluva o zabezpečení Vstupenky na Podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa MIATATOUR zaväzuje poskytnúť službu zabezpečenia Vstupenky na Podujatie, ktoré je činnosťou v rámci voľného času, a to v dohodnutom čase, resp. lehote konania Podujatia.

C. VOUCHER A DARČEKOVÁ POUKÁŽKA

XVI. Pojmy a definície

 1. „Voucher“ je cenina, bezúčelový poukaz so sadzbou DPH, vydaný MIATATOUR v súvislosti s náhradným plnením (Zájazdom alebo Vstupenkou), s ktorým je spojená povinnosť MIATATOUR prijať ho od konkrétneho Cestujúceho/Kupujúceho ako protihodnotu za služby cestovného ruchu objednané Cestujúcim podľa Zmluvy o zájazde alebo za služby zabezpečenia Vstupenky podľa Zmluvy o zabezpečení Vstupenky. Voucher je neprenosný a môže byť využitý iba Cestujúcim/Kupujúcim, na meno ktorého bol vystavený, a to len v rámci jednej Zmluvy. Voucher môže byť použitý iba na ten tým služieb, pre ktorý bol vystavený (Zájazdy alebo Vstupenky). Voucher je možné použiť najdlhšie po dobu 2 rokov odo dňa jeho vystavenia.
 2. „Darčeková poukážka“ je cenina, bezúčelový poukaz so sadzbou DPH, vydaný MIATATOUR, s ktorou je spojená povinnosť MIATATOUR prijať ju od akéhokoľvek Cestujúceho/Kupujúceho ako protihodnotu za služby objednané u MIATATOUR podľa Zmluvy. Darčeková poukážka je prenosná, a teda môže byť využitá akýmkoľvek Cestujúcim/Kupujúcim, avšak iba v rámci jednej Zmluvy. Darčeková poukážka môže byť použitá iba na ten typ služieb (Zájazdy alebo Vstupenky), na ktorý bola vydaná. Darčekovú poukážku je možné použiť najdlhšie do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola vystavená.

XVII. Použitie Voucheru a Darčekovej poukážky

 1. Cestujúci/ Kupujúci je oprávnený využiť Voucher alebo Darčekovú poukážku, ktoré boli vystavené MIATATOUR, na zaplatenie ceny Zájazdu/Vstupenky, a to podľa podmienok uvedených zo strany MIATATOUR
 2. Nominálna hodnota Voucheru alebo Darčekovej poukážky bude započítaná na cenu Zájazdu/Vstupenky.
 3. Nominálna hodnota Voucheru alebo Darčekovej poukážky ani ich akákoľvek časť nemôže byť vyplatená Cestujúcemu/Kupujúcemu v peniazoch, nevydáva sa z nej (t.j. v prípade ak je cena Zájazdu/Vstupenky nižšia, Cestujúcemu/Kupujúcemu sa rozdiel nominálnej hodnoty a ceny nevracia) a nie je možné ich ani vrátiť MIATATOUR; uvedené platí, ak kogentné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov neurčujú inak.

D. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom sa týmto vylučujú kolízne normy, ktoré by ako rozhodné právo určovali iné právo, než právo Slovenskej republiky. V prípade akýchkoľvek sporov je príslušný na rozhodovanie súd Slovenskej republiky.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť iba spôsobom stanoveným pre uzavretie Zmluvy, t.j. písomnou alebo inou vhodnou formou. Za písomnú alebo inú vhodnú formu zmeny alebo zrušenia Zmluvy sa považuje aj, ak je právny úkon urobený elektronickými prostriedkami (napr. elektronická pošta), ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila.
 3. MIATATOUR je oprávnená oznámiť obsah písomnosti Cestujúcemu a Kupujúcemu telefonicky, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty, a následne mu písomnosť doručiť spôsobom podľa ods. 18.2. Písomnosť sa v takom prípade považuje za doručenú už okamihom telefonického oznámenia jej obsahu Cestujúcemu a Kupujúcemu, resp. okamihom odoslania správy elektronickej pošty.
 4. Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom dohľadu, ktorý kontroluje dodržiavanie povinností MIATATOUR podľa všeobecne záväzných predpisov. Spory, ktoré vzniknú medzi MIATATOUR a Cestujúcim/Kupujúcim, ktorí sú spotrebitelia, je možné riešiť aj mimosúdnym spôsobom a za týmto účelom podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení. Aktuálny zoznam subjektov oprávnených na alternatívne riešenie sporov je dostupný na:
  https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
  Cestujúci/Kupujúci, ak sú spotrebitelia, môžu uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
 5. Zodpovedná osoba, prostredníctvom ktorej sa Cestujúci môže rýchlo kontaktovať s MIATATOUR, žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať Zájazd, ak porušenie Zmluvy o zájazde zistí počas zájazdu: Július Turček (prípadne dočasný zástupca na rovnakom e-maile + telefónnom čísle), Na Revíne 29/C (Kramáre), 831 01 Bratislava, info@miatatour.sk, +421 947 903 740.
 6. Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení VOP a Zmluvy nemá vplyv na ich ostatný obsah.
 7. MIATATOUR si vyhradzuje právo aktualizácie a zmien údajov a informácií o službách, cenách a cestovných podmienkach obsiahnutých v katalógu alebo v osobitnom ponukovom liste MIATATOUR  alebo formulári štandardných informácií.
 8. MIATATOUR nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu a iných materiálov, ktoré MIATATOUR vydáva, alebo ktoré boli zverejnené na Web portály a poskytli ich tretie osoby a zároveň neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch tretích osôb, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ovplyvniť ich obsah.
 9. Ak sa odlišuje vymedzenie Zájazdu alebo Vstupenky uvedené v katalógu od Zmluvy, má vždy prednosť Zmluva.

V Bratislave, dňa 1.2.2023

Recenzie klientov