Všeobecné obchodné podmienky nájmu motorových vozidiel

Všeobecné obchodné podmienky nájmu motorových vozidiel spoločnosti (ďalej len „VOP“) MIATATOUR s.r.o.

 

PREAMBULA

Obchodná spoločnosť MIATATOUR s.r.o., so sídlom Na Revíne 29/C (Kramáre), 831 01 Bratislava, IČO: 44622449, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 56918/B (ďalej uvádzaná tiež ako „Prenajímateľ“ alebo „MIATATOUR“) vydáva v zmysle ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“). Týmito VOP sa riadia právne vzťahy uzatvorené medzi MIATATOUR a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je nájomcom motorového vozidla podľa týchto VOP (ďalej len „Nájomca“). Právne vzťahy uzatvorené medzi MIATATOUR a nájomcom motorového vozidla sa riadia týmito VOP, uzatvorenou Zmluvou o nájme motorového vozidla a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Tieto VOP tvoria súčasť zmluvy o nájme motorového vozidla a nájomca sa s nimi oboznámil, súhlasí s ich obsahom a s tým, že zmluvný vzťah sa bude nimi riadiť. Odchylné dojednania v zmluve o nájme motorového vozidla majú prednosť pred znením týchto VOP. Tieto VOP pre nájom Motorového vozidla spolu s odovzdávacím protokolom označeným číslom príslušnej Nájomnej zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť Nájomnej zmluvy.

 1. Pojmy a definície
  1. Nájomné znamená odplatu Nájomcu Prenajímateľovi za prenájom Motorového vozidla podľa článku 7 týchto VOP a Nájomnej zmluvy.
  2. Nájomca je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá s Prenajímateľom uzatvára Nájomnú zmluvu písomnou a spôsobom uvedeným v týchto VOP, ako aj osoba ktorej má byť prenajaté motorové vozidlo na základe uzatvorenej Nájomnej zmluvy. V prípade, ak na strane Nájomcu vystupuje viac osôb, platí aj na nich označenie „Nájomca“ v jednotnom čísle a všetky tieto osoby na strane Nájomcu sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce z Nájomnej zmluvy spoločne a nerozdielne.
  3. Nájomná zmluva znamená nájomnú zmluvu medzi MIATATOUR ako prenajímateľom a Nájomcom, ktorej predmetom je nájom motorového vozidla (dopravného prostriedku) v zmysle § 630 a nasl. Obchodného zákonníka.
  4. Zmluvné strany znamená spolu Nájomcu a Prenajímateľa.
  5. Motorové vozidlo alebo Predmet nájmu znamená akýkoľvek dopravný prostriedok, ktorý Prenajímateľ prenajme na dočasné užívanie Nájomcovi na základe Nájomnej zmluvy.
 2. Nájomná zmluva a jej uzatvorenie
  1. Nájomná zmluva sa uzatvára v písomnej forme a je účinná okamihom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami ak sa Zmluvné strany v Nájomnej zmluve nedohodnú inak. Písomná forma Nájomnej zmluvy je dodržaná v nasledujúcich prípadoch:
  2. Predmetom Nájomnej zmluvy  je nájom motorového vozidla na časovo ohraničené obdobie za odplatu (ďalej len „Predmet nájmu“, alebo „Motorové vozidlo“), ktoré je vo vlastníctve alebo v držbe spoločnosti MIATATOUR, do užívania Nájomcovi. Predmetom nájmu je konkrétne určené motorové vozidlo, ktoré je bližšie špecifikované v odovzdávacom protokole, ak sa zmluvné stany nedohodnú inak. Po celú dobu trvania nájomného vzťahu podľa Nájomnej zmluvy zodpovedá Nájomca za všetky škody, vzniknuté v súvislosti s Predmetom nájmu alebo s jeho užívaním. Okamihom prevzatia Predmetu nájmu prechádza na Nájomcu nebezpečenstvo všetkých škôd vznikajúcich na Predmete nájmu, alebo v súvislosti s Predmetom nájmu, jeho užívaním alebo prevádzkou, vrátane škôd vznikajúcich v súvislosti s vadami Predmetu nájmu, a to až do riadneho vrátenia Predmetu nájmu Prenajímateľovi, resp. osobe určenej Prenajímateľom. Nájomca znáša riziko výskytu vád, poškodenia, straty, odcudzenia a predčasného opotrebenia, a to aj vtedy, ak k nim dôjde bez zavinenia Nájomcu. V prípade, ak nastane ktorákoľvek z uvedených skutočností, je Nájomca povinný bezodkladne informovať Prenajímateľa a aj naďalej platiť Nájomné riadne, včas a v plnej výške až do skončenia nájmu a/alebo odovzdania Predmetu nájmu Prenajímateľovi. V prípade škôd vzniknutých tretím osobám v súvislosti s prevádzkou Motorového vozidla je Nájomca povinný bezodkladne urobiť všetky opatrenia, vrátane tých, ktoré by bol povinný urobiť Prenajímateľ, aby nároky, najmä nároky na poistné plnenia, zostali zachované a škody spôsobené tretím osobám a Prenajímateľovi boli čo najmenšie. O vzniku škody je Nájomca povinný ihneď písomne, elektronicky, telefonicky alebo formou SMS informovať Prenajímateľa. Ak by z akýchkoľvek dôvodov neboli škody v celom rozsahu alebo z časti uhradené a k ich náhrade bol podľa zákona povinný Prenajímateľ, je Nájomca povinný Prenajímateľovi takúto škodu nahradiť.
  3. V prípade, ak Nájomca neprevezme riadne Predmet nájmu podľa Nájomnej zmluvy, môže Prenajímateľ od Nájomnej zmluvy odstúpiť a požadovať od Nájomcu zmluvnú pokutu podľa bodu 8.2.2. týchto VOP, pričom nie je dotknuté právo Prenajímateľa na náhradu škody. V tomto prípade Nájomcovi nevznikajú žiadne práva voči Prenajímateľovi.
 3. Odovzdanie a prevzatie motorového vozidla
  1. Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi Predmet nájmu na dočasné užívanie, pričom Predmet nájmu musí byť spôsobilý na prevádzku a na užívanie určené v Nájomnej zmluve, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy SR.
  2. Odovzdanie a prevzatie Predmetu nájmu sa uskutoční v mieste určenom dohodou Prenajímateľa a Nájomcu a to formou preberacieho protokolu. Nájomca je povinný na požiadanie Prenajímateľa, alebo Prenajímateľom určenou osobou, sa legitimovať za účelom overenia osoby Nájomcu a to občianskym preukazom a/alebo vodičským preukazom, výpisom z obchodného registra v prípade právnických osôb. Odovzdanie a prevzatie Predmetu nájmu je Nájomca povinný potvrdiť podpisom „Protokolu o odovzdaní predmetu nájmu“ (ďalej len „Protokol“) vystaveného Prenajímateľom. Prenajímateľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v Protokole, najmä údajov o čase a mieste odovzdania a počtu najazdených kilometrov. Nájomca je povinný skontrolovať správnosť týchto údajov.
  3. V prípade ak Nájomca odmietne podpísať Protokol, pričom Predmet nájmu je spôsobilý na prevádzku a na užívanie určené v Nájomnej zmluve, Prenajímateľ môže odstúpiť od Nájomnej zmluvy, a má nárok na zmluvnú pokutu a náhradu škody podľa bodu 2.3 vyššie.
 4. Práva a povinnosti zmluvných strán
  1. Prenajímateľ je oprávnený na dobu trvania Nájomnej zmluvy opatriť Predmet nájmu symbolom označujúcim jeho vlastníctvo a sám, popr. prostredníctvom poverenej osoby, kontrolovať stav Predmetu nájmu a miesto, kde sa nachádza (napr. formou GPS systému). Nájomca je povinný kedykoľvek na žiadosť Prenajímateľa oznámiť kde sa Predmet nájmu nachádza ako aj umožniť kedykoľvek po predchádzajúcom ohlásení prístup k Predmet nájmu. Toto dohodnuté právo prístupu k Predmet nájmu trvá počas celej doby platnosti Nájomnej zmluvy. Ak je právo prístupu realizované za účelom odňatia Predmetu nájmu, Nájomca sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť k prevzatiu Predmetu nájmu a vydať ho. Postup Prenajímateľa v rámci tejto dohody je oprávnený a jeho prípadné následky nie sú preto škodou, resp. nezakladajú zodpovednosť Prenajímateľa za škodu. Nájomca si je vedomý, že neodovzdaním Predmetu nájmu Prenajímateľovi sa stáva protiprávnym držiteľom Predmetu nájmu a dopúšťa sa trestného činu neoprávnené používanie motorového vozidla v zmysle § 217 a nasl. zák. č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
  2. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od Nájomnej zmluvy ešte pred odovzdaním Predmetu nájmu Nájomcovi, ak dodatočne vyjdú najavo také skutočnosti týkajúce sa Nájomcu, pri znalosti ktorých by Prenajímateľ Nájomnú zmluvu neuzatvoril alebo ak na základe preukázateľných okolností vzniknutých na strane Nájomcu vzniknú po uzatvorení Nájomnej zmluvy oprávnené pochybnosti o možnostiach včasného a úplného plnenia povinností Nájomcu. V tomto prípade má Prenajímateľ právo na náhradu škody.
  3. Prenajímateľ je oprávnený previesť práva i povinnosti z Nájomnej zmluvy na tretie osoby, k čomu dáva Nájomca súhlas podpisom Nájomnej zmluvy.
  4. Nájomca ako vodič Motorového vozidla musí spĺňať podmienku veku a to minimálne 18 rokov a mať platný vodičský preukaz, v prípade ak je Nájomca právnickou osobou je povinný zabezpečiť aby vodič spĺňal vyššie uvedené podmienky. Nájomca berie na vedomie, že výška Nájomného sa môže líšiť v závislosti na veku vodiča.
  5. Nájomca je povinný udržiavať Predmet nájmu na vlastné náklady v riadnom, prevádzkyschopnom a technicky bezchybnom stave a hradí a znáša všetky prevádzkové náklady, zodpovedá za to, že Predmet nájmu bude obsluhovať vždy len spôsobilá osoba.
  6. Prenajímateľ je povinný včas zaplatiť v stanovených termínoch všetky stanovené alebo predpísané poplatky a odvody, ktoré súvisia s Predmetom nájmu alebo s jeho prevádzkou, predovšetkým je povinný platiť zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a daň z motorových vozidiel.
  7. Nájomca je povinný starať sa o Predmet nájmu a predchádzať škodám na Predmete nájmu, brániť odcudzeniu, strate, zničeniu, poškodeniu či nadmernému opotrebeniu Predmetu nájmu. S Motorovým vozidlom je zakázaná jazda na okruhoch, dráhach, jazda ktorá spôsobuje rýchlejšie opotrebenie Motorového vozidla ako bežná jazda, jazda v nebezpečnom teréne, jazda mimo diaľnic, ciest prvej až tretej triedy a obslužných komunikáciách.
  8. V prípade porušenia odseku 4.7 vyššie Prenajímateľom bude informovať Nájomcu o potrebe opravy alebo výmeny ktorejkoľvek časti Predmetu nájmu (najmä pneumatiky, brzdové platničky, a podobne) je Nájomca povinný tieto náklady v plnom rozsahu zaplatiť a to vo výške ktorú Prenajímateľ preukázateľne zaplatí za opravu Predmetu nájmu.
  9. V prípade, ak oprava nie je hradená v rámci záruky alebo nie je krytá z poistenia, znáša náklady spojené s touto opravou v plnej miere Nájomca.
  10. V prípade poškodenia alebo väčšej závady brániacej dlhodobo v prevádzke Predmetu nájmu je Nájomca povinný o takejto skutočnosti písomne alebo inou vhodnou formou (email, SMS) informovať Prenajímateľa a vykonať opatrenia k zabráneniu prípadných ďalších škôd na Predmete nájmu.
  11. Nájomcovi je výslovne zakázané zasahovať do tachometra.
  12. Nájomca nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa vykonať žiadne zmeny na Predmete nájmu s výnimkou úkonov priebežnej údržby. Všetky takto vzniknuté náklady hradí a znáša Nájomca bez nároku na ich uplatnenie voči Prenajímateľovi. Pri ukončení Nájomnej zmluvy je Nájomca povinný odstrániť na vlastné náklady zmeny vykonané na Predmete nájmu bez súhlasu Prenajímateľa a zároveň uviesť Predmet nájmu do pôvodného riadneho stavu. Prenajímateľ je v odôvodnených prípadoch oprávnený požadovať, aby Nájomca na svoje náklady odstránil aj také úpravy, ku ktorým obdržal súhlas od Prenajímateľa.
  13. Nájomca je povinný zaistiť v rámci svojej činnosti všetky nutné opatrenia na ochranu životného prostredia a ľudského života, ako aj dodržovanie bezpečnosti práce podľa platných predpisov v Slovenskej republike.
  14. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa prenechať Predmet nájmu do užívania tretej osobe. Nájomca nie je oprávnený požičať Predmet nájmu tretím osobám k jazdám za odplatu ani bezodplatne, prenechanie vozidla do ďalšieho nájmu, prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti (napr. Taxislužba). Použitie Predmetu na účasť na pretekoch, súťažiach a podobných skúškach, používanie Motorového vozidla na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov nie je povolené.
  15. Nájomca, právnická osoba, resp. podnikateľ môže určiť okruh zamestnancov oprávnených používať Predmet nájmu, nesmie ho však prenechať inej právnickej osobe, resp. podnikateľovi alebo tretej osobe. Okruh zamestnancov oprávnených užívať Predmet nájmu musí byť vymedzený v Nájomnej zmluve.
  16. Nájomca je oprávnený užívať Predmet nájmu na území EÚ. Vyviezť a užívať Predmet nájmu mimo územia EU je zakázané.
  17. Nájomca je povinný oznámiť Prenajímateľovi bez omeškania stratu akejkoľvek časti dokumentácie, kľúčov, diaľkového ovládania zámkov a pod. Pri parkovaní vozidla je Nájomca vždy povinný aktivovať bezpečnostný systém vozidla a použiť všetky ďalšie zabezpečovacie zariadenia.
  18. Pri vrátení Motorového vozidla Prenajímateľovi je Nájomca povinný vrátiť Motorové vozidlo s plnou nádržou.
  19. Nájomca si je vedomí že Motorové vozidlo je vybavené GPS Systémom a Prenajímateľ spracúva GPS údaje o pohybe Motorového vozidla.
 5. Vlastníctvo Prenajímateľa a údržba
  1. Prenajímateľ zostáva po celú dobu nájmu vlastníkom Predmetu nájmu. Nájomca nie je oprávnený uskutočniť zmeny na Predmete nájmu a prenechať Predmet nájmu tretej osobe (predovšetkým Predmet nájmu založiť, prenajať, dať do podnájmu alebo zapožičať) alebo s ním nakladať inak, ako stanoví Nájomná zmluva a tieto VOP.
  2. Nájomca je povinný chrániť Predmet nájmu pred zásahmi tretích osôb. Ak budú tretími osobami uplatňované akékoľvek práva k Predmet nájmu, Nájomca je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať Prenajímateľa a poskytnúť mu súčinnosť pri uplatnení vlastníckeho práva. Inak zodpovedá za vzniknutú škodu.
  3. Prenajímateľ je povinný vykonávať na Motorovom vozidle potrebné opravy a servisné prehliadky s výnimkou umývania povrchu Motorového vozidla.
  4. V prípade nedostavenia sa k pravidelnej servisnej prehliadke včas, t.j. v prípade prekročenia počtu najazdených kilometrov po ktorých sa má Motorové vozidlo dostaviť na pravidelnú servisnú prehliadku o viac ako 2.500 kilometrov (alebo prekročenia limitu najazdených kilometrov (ako bolo uvedené v Nájomnej zmluve) je Nájomca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0.5% z obstarávacej ceny Motorového vozidla ako aj zmluvnú pokutu v rovnakej výške za každých ďalších i začatých 1.000 km, o ktoré plánovaná pravidelná prehliadka prekročila limit 2.500 km pre plánovanú prehliadku Motorového vozidla. Zmluvná pokuta v zmysle tohto bodu je splatná v lehote do 14 dní odo dňa, od kedy Prenajímateľ zistil porušenie tejto povinnosti Nájomcom.
  5. V prípade nutnosti vykonania opravy na ceste kdekoľvek v tuzemsku okamžite vyžiadať súhlas (s vykonaním takejto opravy a dohodnúť spôsob jej vykonania,) Prenajímateľa a konzultovať s ním najskôr telefonicky alebo iným vhodným spôsobom zabezpečenie opravy, strpieť obmedzenie užívania Motorového vozidla v rozsahu, a po dobu nevyhnutnú pre vykonanie opráv, údržby a kontroly.
  6. V prípade nutnosti vykonania opravy Motorového vozidla v SR je Prenajímateľ povinný poskytnúť telefonicky alebo inak informácie a odporúčania potrebné na zabezpečenie kvalitnej opravy v autorizovanom servise ako aj informácie k prevozu Motorového vozidla do vlastného autorizovaného servisu. V prípade, že prehliadka alebo oprava Motorového vozidla nebude vykonaná do 24 hodín od odovzdania Motorového vozidla na servisnú prehliadku, je Prenajímateľ povinný zabezpečiť Nájomcovi náhradné vozidlo. To sa nevzťahuje na potrebu opravy škody na vozidle spôsobenej Nájomcom, resp. osobami, ktorým Nájomca umožnil použitie Motorového vozidla.
 6. Poistenie Predmetu nájmu
  1. Prenajímateľ je povinný poistiť Motorové vozidlo v zmysle predpisov o povinnom zmluvnom poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, a uzatvoriť taktiež havarijnú poistku.
  2. Poistenie musí byť uzatvorené v takom rozsahu, aby zabezpečilo poistné plnenie minimálne pre prípad poškodenia, zničenia Predmetu nájmu požiarom a všetkých poisťovňou predpokladaných a poistiteľných druhov živelných udalostí a pre prípad odcudzenia Predmetu nájmu, s platnosťou pre SR a členských štátov EÚ.
  3. V prípade úmyselného poškodenia Predmetu nájmu alebo škody spôsobenej na Predmete nájmu pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, zodpovedá Nájomca za škodu v plnej výške. V tomto prípade sa Nájomca zaväzuje uhradiť ušlý zisk za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy a škodu, ktorá touto škodovou udalosťou vznikla.
  4. V prípade odcudzenia vozidla sa Nájomca podieľa na vzniknutej škode spoluúčasťou vo výške 10% zo zostatkovej hodnoty Motorového vozidla, ktorú malo vozidlo v čase jeho odcudzenia. Výška spoluúčasti sa môže zmeniť v prípade zmeny príslušnej poistnej zmluvy, čo Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým.
  5. Pri čiastočnom poškodení musí Prenajímateľ zabezpečiť opravu Predmetu prevodu a uviesť ho do pôvodného stavu. Pokiaľ náklady na opravu presiahnu výšku poistného plnenia alebo odškodnenia, tak tento rozdiel hradí a znáša Nájomca.
  6. V prípade hrubého vlastného zavinenia, kedy poistná zmluva bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne, uhradí rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou. V tomto prípade sa Nájomca zaväzuje uhradiť ušlý zisk za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy a škodu, ktorá touto škodovou udalosťou vznikla.
  7. Nájomca je povinný poskytnúť Prenajímateľovi pri vzniku poistnej udalosti potrebnú súčinnosť a vykonať všetky potrebné kroky k likvidácii všetkých nehôd a škôd (poistných udalostí), najmä ohlásiť Prenajímateľovi bezodkladne (najneskôr však do 24 hod. od zistenia škody) každú haváriu, príp. inú škodu na Predmete nájmu spôsobenú jeho prevádzkou. Škodu na Predmete nájmu je Nájomca povinný v každom prípade doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti príslušnému oddeleniu Policajného zboru SR, resp. inému príslušnému štátnemu orgánu. V prípade neskorého nahlásenia nehody nesie zodpovednosť za prípadné škody, napr. regresný nárok poisťovne uplatnený voči Prenajímateľovi. Porušenie tejto povinnosti zakladá právo Prenajímateľa na odstúpenie od Nájomnej zmluvy a odňať Predmet nájmu z užívania Nájomcu. Právo na náhradu škody Prenajímateľa týmto ostáva nedotknuté. V tomto prípade sa Nájomca zaväzuje uhradiť ušlý zisk za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy.
  8. V prípade, ak bude Motorovým vozidlom páchaná trestná činnosť v dôsledku porušenia alebo zanedbania povinností Nájomcom a Motorové vozidlo bude zadržane políciou, je Nájomca povinný nahradiť Prenajímateľovi ušlý zisk až do doby vrátenia Motorového vozidla.
  9. Nájomca je zodpovedný za všetky dopravné priestupky vrátane priestupkov pri parkovaní a prekročení rýchlosti počas trvania Nájomnej zmluvy. Okrem pokuty môže byť zo strany Prenajímateľa účtovaný aj administratívny poplatok. Spôsob riešenia a účtovania dopravných priestupkov závisí od typu pokuty a krajiny, kde priestupok nastal/bol spáchaný. Nájomca je rovnako zodpovedný aj za úhradu poplatkov za používanie spoplatnených úsekov ciest a diaľnic, pričom ak bude Prenajímateľovi doručená pokuta alebo platby za spoplatnenú cestu, Nájomca je povinný túto platbu nahradiť Prenajímateľovi na základe jeho výzvy. Prenajímateľ je takomto prípade oprávnený zodpovednému orgánu za priestupky/polícii nahlásiť osobné údaje Nájomcu.
 7. Výška a platenie nájomného
  1. Výška Nájomného je dojednaná dohodou zmluvných strán v Nájomnej zmluve. Nájomné je nájomca povinný zaplatiť tak, že časť bude splatná pred prevzatím Motorového vozidla a nasledujúce Nájomné v pravidelne dohodnutých splátkach splatných vždy na začiatku dohodnutého obdobia dojednaného v Nájomnej zmluve. Nájomné Prenajímateľ vyúčtuje faktúrou (daňovým dokladom). Faktúra je splatná do 14 dní od jej vystavenia, s výnimkou vyúčtovania nájomného splatného pred prevzatím vozidla, ktoré je Nájomca povinný uhradiť najneskôr pri prevzatí Motorového vozidla.
  2. Pred prevzatím Motorového vozidla je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi zábezpeku vo výške 5 % zostatkovej hodnoty Motorového vozidla, minimálne však vo výške 1.000 Eur, alebo inú sumu na základe dohody medzi Nájomcom a Prenajímateľom určenú v Nájomnej zmluvy. Zábezpeku je možné poskytnúť v hotovosti, prevodom na bankový účet Prenajímateľa. Zábezpeka je určená na krytie prípadných škôd spôsobených Nájomcom, neodstrániteľného znečistenia a poškodenia interiéru Motorového vozidla. V prípade ak sa škoda nebude dať vypočítať pri vrátení Motorového vozidla, je Prenajímateľ oprávnený zábezpeku si ponechať až do momentu riadneho zistenia výšky škody. V prípade riadneho vrátenia Motorového vozidla na základe Protokolu bez vád bude zábezpeka vrátená v plnej výške, najneskôr do 24 hodín od podpisu Protokolu Nájomcovi.
  3. Nájomca je povinný platiť Nájomné zvýšené o príslušnú DPH podľa platných právnych predpisov SR.
  4. V prípade, ak počas trvania Nájomnej zmluvy dôjde na základe požiadavky Nájomcu k zmene Predmetu nájmu, výška Nájomného sa odo dňa zmeny predmetu Nájmu (t.j. odo dňa prevzatia iného Motorového vozidla uvedeného na Protokole) mení podľa cenníka aktuálneho v deň zmeny Predmetu nájmu pre príslušný druh Motorového vozidla, čo Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým. Uvedené platí aj v prípade každej ďalšej zmeny Predmetu nájmu.
  5. Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ je oprávnený upraviť dohodnuté Nájomné s ohľadom na zmeny nákladov, predovšetkým na výšku poistného, cestnej dane a pod., ktoré nebolo v čase uzavretia Nájomnej zmluvy možné predpokladať. Takúto zmenu Nájomného je Prenajímateľ povinný písomne oznámiť Nájomcovi. Nájomca je oprávnený najneskôr do troch (3) dní od obdržania písomného oznámenia Prenajímateľa o zmene výšky Nájomného písomne od Nájomnej zmluvy z tohto dôvodu odstúpiť a vrátiť Predmet nájmu ku dňu účinnosti odstúpenia Prenajímateľovi. Odstúpenie je účinné v nasledujúci deň po doručení odstúpenia Prenajímateľovi.
  6. Zaplatením sa rozumie pripísanie celej platby opatrenej správnym variabilným symbolom na bankový účet Prenajímateľa.
  7. Platby Nájomného došlé od Nájomcu je Prenajímateľ oprávnený podľa svojej voľby započítať vždy na úhradu najskôr splatného Nájomného, vrátane jeho príslušenstiev.
  8. Pohonné hmoty hradí Nájomca na vlastné náklady.
 8. Porušenie zmluvných povinností a jeho následky
  1. V prípade, ak Nájomca poruší niektorú z povinností vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy a/alebo týchto VOP, je Prenajímateľ oprávnený uplatniť voči Nájomcovi zmluvné sankcie.
  2. Zmluvné sankcie, pokiaľ nie je v týchto VOP stanovené inak, sú dohodnuté takto:
   • V prípade, že Nájomca bude v omeškaní so zaplatením Nájomného a/alebo akýchkoľvek peňažných záväzkov vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy, je Prenajímateľ oprávnený požadovať od Nájomcu zaplatenie zmluvného úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania až do úplného zaplatenia dlžnej čiastky;
   • V prípade, ak nájomca neprevezme Predmet nájmu/nepodpíše Protokol, je Nájomca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 % z dojednanej výšky Nájmu v Nájomnej zmluve;
   • V prípade porušenia povinností Nájomcu podľa bodu 4.1 týchto VOP má Prenajímateľ popri práve na vymáhanie svojho nároku súdnou cestou, tiež právo vyúčtovať Nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z dojednanej výšky nájmu v Nájomnej zmluve za každý deň trvania porušenia každej z povinností Nájomcom uvedených v bode 4.1 týchto VOP.
   • Okrem vyššie uvedených prípadov je Nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z dojednanej výšky nájmu v Nájomnej zmluve denne za každú povinnosť nesplnenú v termíne podľa Nájomnej zmluvy a týchto VOP.
   • V prípade, ak Nájomca vráti Predmet nájmu v znečistenom stave, je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR, ktorá je splatná v deň vrátenia Predmetu nájmu; Nájomca súčasne zodpovedá za poškodenie laku na Predmete nájmu zistené dodatočne po umytí vozidla Prenajímateľom.
   • Zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi v prípade, keď poruší zákaz fajčenia v Motorovom vozidle. Zmluvná pokuta je splatná v deň vrátenia Motorového vozidla Prenajímateľovi.
   • V prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 4.17 týchto VOP je Prenajímateľ oprávnený účtovať Nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR, ktorá je splatná okamžite pri vrátení Predmetu nájmu.
   • V prípade porušenia povinnosti vrátiť Motorové vozidlo riadne a včas z dôvodu skončenia Nájomnej zmluvy, bude Nájomcovi vyúčtovaná za každý deň omeškania zmluvná pokuta vo výške dvojnásobku z dohodnutého denného nájmu v Nájomnej zmluve a to za každý deň omeškania s vrátením Motorového vozidla ako aj náhradu škody spôsobenej omeškaním s vrátením Predmetu nájmu vrátane ušlého zisku.
   • Okrem zmluvnej sankcie podľa jednotlivých ustanovení týchto VOP je Nájomca povinný zaplatiť aj všetky ďalšie náklady spojené s vymáhaním pohľadávky.
  3. Vyúčtovaním a zaplatením zmluvnej pokuty zostáva nedotknuté právo Prenajímateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s porušením povinnosti/í Nájomcu. Taktiež zastávajú nedotknuté aj ďalšie nároky, predovšetkým právo na vypovedanie alebo odstúpenie od Nájomnej zmluvy.
 9. Vrátenie Motorového vozidla
  • Nájomca obdrží od Prenajímateľa pred ukončením Nájomnej zmluvy informáciu o ukončení doby trvania Nájomnej zmluvy s určením miesta a termínu vrátenia Motorového vozidla.
  • Pri ukončení Nájomnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov, vráti Nájomca Motorové vozidlo na vlastné náklady a nebezpečenstvo so všetkými dokladmi, kľúčmi, diaľkovými ovládaniami zámkov, kódmi zabezpečovacieho systému, a ostatnými dokumentmi, ktoré sa nachádzajú v jeho držbe, bezodkladne na adresu, ktorú určí Prenajímateľ, v stave, ktorý zodpovedá stavu dodania s prihliadnutím na bežné opotrebenie spôsobené zmluvným užívaním Motorového vozidla.
  • Pri vrátení Motorového vozidla zaznamená Nájomca a osoba poverená Prenajímateľom zjavné vady a zistiteľné skryté vady, ktoré je možné na Motorovom vozidle zistiť, a ktoré presahujú riadne užívanie Motorového vozidla podľa bodu v Protokole o vrátení Motorového vozidla. V Protokole o vrátení Motorového vozidla uvedie osoba poverená Prenajímateľom zároveň predbežný rozpočet ohľadne nákladov potrebných na odstránenie zistených vád. Okrem toho musia byť v Protokole Nájomcom zachytené škody z nehôd (druh a rozsah) vzniknuté počas doby trvania nájmu, nezávisle na tom, či bolo znalcom konštatované zníženie hodnoty alebo nie. Protokol o vrátení Motorového vozidla musí byť Nájomcom a osobou poverenou Prenajímateľom za obe zmluvné strany riadne podpísaný.
  • Pokiaľ sa Nájomca a osoba poverená Prenajímateľom nemôžu zhodnúť na obsahu Protokolu o vrátení Motorového vozidla alebo o výške nákladov na opravu, určí Prenajímateľ nezávislého znalca (odborníka). Stanovisko odborníka je pre obe strany záväzné. Náklady na posudok znáša strana, ktorej stanovisko brániace v zhode nebolo správne. Náklady na opravu alebo údržbu, nevyhnutné na odstránenie škôd zaprotokolovaných podľa bodu 9.3 k tomu, aby bolo Motorové vozidlo opäť uvedené do stavu podľa bodu 9.2, znáša Nájomca.
  • V prípade ak Nájomca nevráti Predmet nájmu v zmysle Nájomnej zmluvy a VOP, je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu v zmysle bodu 8.2.9. Počas tejto doby platia inak analogicky ďalej všetky povinnosti Nájomcu vyplývajúce z Nájomnej zmluvy.
  • V Protokole o vrátení Motorového vozidla bude tiež uvedený stav tachometra. Pokiaľ je pri vrátení vozidla po uplynutí dohodnutej doby trvania nájmu zistený nižší alebo vyšší celkový stav najazdených kilometrov, ako je stav dohodnutý v Nájomnej zmluve, budú zvýšené kilometre vyúčtované Nájomcovi podľa sadzieb stanovených v Nájomnej zmluve alebo v cenníku Prenajímateľa.
 10. Ukončenie nájmu
  1. Nájomné zmluva môže skončiť jedným z nasledovných spôsobov: a) uplynutím dohodnutej doby nájmu a úplným splnením všetkých povinností Nájomcu voči Prenajímateľovi vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy a z týchto VOP; alebo b) písomnou výpoveďou Nájomnej zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Výpoveď nadobúda účinnosť uplynutím 30 dní odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane a odovzdaním/odňatím Motorového vozidla Prenajímateľovi podľa bodu 9 VOP, ak v Nájomnej zmluve nie je ustanovené inak. c) trvalým vyradením Motorového vozidla z užívania v dôsledku jeho zničenia alebo odcudzenia; alebo d) odstúpením od zmluvy zo strany prenajímateľa; alebo e) uplynutím 90.-teho dňa omeškania nájomcu s úhradou jeho splatného záväzku podľa Nájomnej zmluvy alebo jeho časti alebo f) okamžitým odstúpením od zmluvy zo strany prenajímateľa v zmysle bodu 10.2 alebo dohodou zmluvných strán.
  2. V prípade zničenia Predmetu nájmu končí Nájomná zmluva dňom, kedy prenajímateľ dostane potvrdenie poisťovne alebo súdneho znalca o zničení Motorového vozidla. V prípade odcudzenia Predmetu nájmu končí Nájomná zmluva dňom, v ktorom bude prenajímateľovi doručené rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní obsahujúce zistenie, že Predmet nájmu bol zničený alebo odcudzený. V prípade ukončenia Nájomnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi všetky dovtedy vzniknuté a nezaplatené peňažné záväzky, vrátane ich príslušenstva. Ďalej je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi čiastku, zodpovedajúcu hodnote súčtu všetkých Nájmov splatných po dni ukončenia Nájomnej zmluvy zníženú o prípadné poistné náhrady od poisťovne poskytnuté Prenajímateľovi a prípadné ďalšie výnosy Prenajímateľa súvisiace s ukončením Nájomnej zmluvy a zvýšená o náklady, ktoré vznikli Prenajímateľovi v súvislosti s ukončením Nájomnej zmluvy a neboli doteraz Nájomcom uhradené.
  3. Prenajímateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Nájomnej zmluvy a odobrať Nájomcovi Motorové vozidlo, pričom mu nárok na zmluvné pokuty a náhradu škody ostáva zachovaný a to v nasledujúcich prípadoch:
   • Nájomca podstatným spôsobom poruší ktorúkoľvek zo svojich zmluvných povinností, obzvlášť: a) ak je nájomca viac ako 10 kalendárnych dní v omeškaní so zaplatením nájomného a/alebo akéhokoľvek peňažného záväzku v zmysle Nájomnej zmluvy a VOP; b) ak sa nájomca viac ako raz ocitne v omeškaní so zaplatením akéhokoľvek peňažného záväzku v zmysle tejto NZ a VOP, a to o viac než 10 kalendárnych dní; c) ak Nájomca neudržuje Predmet nájmu v riadnom stave, užíva Predmet nájmu v rozpore s technickými podmienkami prevádzky, v rozpore s účelom užívania Predmetu nájmu a v rozpore s týmito VOP; d) poskytne tretej osobe Predmet nájmu bez súhlasu Prenajímateľa.
   • bol podaný návrh na prehlásenie konkurzu alebo na začatie reštrukturalizačného konania na majetok Nájomcu, alebo Nájomca vstúpil do likvidácie; príp. zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo povolenia reštrukturalizácie, pričom Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu informovať Prenajímateľa o rozhodnutí o vstupe do likvidácie, o podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, na povolenie reštrukturalizácie a o priebehu konkurzného alebo reštrukturalizačného konania
   • v prípade úmrtia Nájomcu, vzniku nespôsobilosti alebo obmedzenia spôsobilosti Nájomcu k právnym úkonom, alebo pri premiestnení sídla alebo trvalého bydliska Nájomcu mimo územia SR.
  4. V prípade ukončenia Nájomnej zmluvy výpoveďou alebo odstúpením od Nájomnej zmluvy, je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu vrátane dokladov a príslušenstva, ktoré sú súčasťou Predmetu nájmu, na miesto a v termíne podľa dispozícií Prenajímateľa. Pokiaľ tak neučiní, Prenajímateľ Predmet nájmu odoberie, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia alebo proti vôli Nájomcu podľa dohodnutého práva prístupu podľa bodu 4.1 týchto VOP.
  5. Odstúpenie musí mať písomnú formu a Nájomná zmluva končí dňom , keď sa odstúpenie dostane do sféry dispozície Nájomcu.
  6. V týchto prípadoch je Nájomca ďalej povinný zaplatiť prenajímateľovi čiastku zodpovedajúcu súhrnu všetkých chýbajúcich nájmov s príslušenstvom a náklady, ktoré prenajímateľovi v súvislosti s predčasným ukončením Nájomnej zmluvy vznikli a neboli doposiaľ nájomcom uhradené. Nájomca je tiež povinný uhradiť prenajímateľovi poplatok z omeškania vo výške 5% z dojednanej výšky nájmu v Nájomnej zmluve za každý deň omeškania s vrátením Predmetu nájmu, a to za dobu, odo dňa, kedy mal nájomca po zániku Nájomnej zmluvy vrátiť podľa výzvy Prenajímateľa Predmet nájmu, do dňa jeho skutočného vrátenia. Toto ustanovenie nezakladá súhlas Prenajímateľa s užívaním Motorového vozidla a ani nevzniká akákoľvek nová zmluva. Ak dôjde k predčasnému ukončeniu Nájomnej zmluvy, je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi všetky náklady spojené s uvedením Predmetu nájmu do prevádzkyschopného stavu. V prípade, ak je Predmet nájmu nadmerne opotrebovaný alebo bolo s ním zjavne neodborne zaobchádzané, je Nájomca povinný uhradiť náklady na opravu Motorového vozidla.
  7. Okrem prípadov stanovených Obchodným zákonníkom, Nájomnou zmluvou alebo v týchto VOP je Prenajímateľ oprávnený odstúpiť od Nájomnej zmluvy v prípade, ak Nájomca v stanovenej lehote a v plnej výške neuhradí prvú časť nájmu dojednanú v Nájomnej zmluve pri prevzatí motorového vozidla.
  8. Nájomca je oprávnený od Nájomnej zmluvy odstúpiť, a to z dôvodu, ak motorové vozidlo nie spôsobilé prevádzky viac ako 72 hodín a bez zavinenia na strane Nájomcu.
 11. Záverečné ustanovenia
  1. Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom dohľadu, ktorý kontroluje dodržiavanie povinností MIATATOUR podľa všeobecne záväzných predpisov. Spory, ktoré vzniknú medzi MIATATOUR a Nájomcom, ktorý je spotrebiteľom, je možné riešiť aj mimosúdnym spôsobom a za týmto účelom podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení. Aktuálny zoznam subjektov oprávnených na alternatívne riešenie sporov je dostupný na:
  2. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
  3. Nájomca, ak je spotrebiteľom, môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
  4. Nájomná zmluva a tieto VOP je možné meniť alebo doplňovať len formou písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
  5. Zmluvné strany sú povinné navzájom si bezodkladne oznamovať zmeny údajov uvedených v Nájomnej zmluve (napr. zmenu obchodného mena, sídla, bankového spojenia a pod.).
  6. Prenajímateľ zodpovedá voči Nájomcovi iba za škodu spôsobenú porušením svojich povinností.
  7. Ak je niektoré z ustanovení Nájomnej zmluvy v rozpore s týmito VOP, má prednosť ustanovenie Nájomnej zmluvy.
  8. Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení VOP a Nájomnej zmluvy nemá vplyv na ich ostatný obsah.
  9. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v Nájomnej zmluve sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka a daná je príslušnosť slovenských súdov.
  10. Zmluvné strany si dojednali doručovanie poštou, kuriérom alebo osobne. V prípade osobného doručenia potvrdzuje adresát príjem písomností svojim podpisom. V prípade doručovania poštou, kuriérom sa adresátovi doručuje písomnosť do miesta trvalého bydliska alebo dlhodobého pobytu cudzinca na území SR, ak je fyzickou osobou, alebo na adrese sídla právnickej osoby. Pokiaľ nie je možné takýmto spôsobom písomnosť doručiť, uloží sa na pošte a adresát sa vhodným spôsobom vyzve, aby si písomnosť vyzdvihol. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, kedy bola uložená, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.
  11. Prenajímateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúva osobné údaje na právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Jedná sa o tieto osobné údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, číslo občianskeho preukazu, číslo pasu a číslo vodičského oprávnenia. Prenajímateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje nájomcu tretím osobám za účelom plnenia zákonných povinností prenajímateľa. Údaje získané z GPS Systému sa spracúvajú na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR za účelom ochrany majetku prenajímateľa. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na webovej stránke prenajímateľa.

Podpisom Nájomnej zmluvy Nájomca potvrdzuje, že sa so VOP zoznámil a s ich obsahom súhlasí. V Bratislave, ................................2022

_______________________________

_________________________________

MIATATOUR

Recenzie klientov